عالیجناب تبت

سارا کاظمی


بیان دیدگاه

رهایی، نزدیک است

prayer

رهایی، نزدیک است

مرگ، نزدیک است

زمانی برای فکر کردن نیست

مرگ، نزدیک است، زمانی برای بیهودگی نیست

مرگ، منتظر است

زمانی برای عذر و بهانه نیست

تغییر، یک انتخاب است

دیگران مهم‌تر‌ند از خود

این، حقیقت نهایی‌ست.

تا زمانی‌که ما هویت‌مان را مخفی‌ نگه می‌داریم،

و مجموعه‌ی وابستگی‌های‌مان را به‌عنوان خود حقیقی‌مان ابراز می‌کنیم،

در زندانیم.

تغییر، همین زمان است، تغییر در ماست

تغییر، راهی‌ست به بوداشدگی

شناخت تمام آن چیز‌هایی که ما انجام می‌دهیم

در مرگ، به هیچ می‌انجامد.

سزاوار است که تمرینِ دارما را انجام دهیم

در راهی قدم نهیم که به آزادی حقیقی برسیم.

آزاد باش، از وابستگی‌هایت رها باش، و سپس آزاد خواهی‌شد.

سِم توکو رینپوچه

منبع:  http://blog.tsemtulku.com/tsem-tulku-rinpoche/books-poetry/freedom-is-near.html

این مقاله به سفارشِ kechara buddhist organisation به فارسی برگردان شده و استفاده و باز نشر آن منوط به کسب اجازه رسمی از این مرکز است.

سارا کاظمی

Advertisements


2 دیدگاه

فهرست کتاب های دالایی لاما

دالایی لاما

امروز ششم جولای، سالروز تولدِ دالایی‌لامای چهاردهم است. تنزین گیاتسویِ هفتاد و هشت ساله، رهبر تبعیدی بوداییان تبت، در طول سال‌های پر فراز و نشیب و مخاطره‌آمیز زندگی‌اش، علاوه بر مسئولیت‌هایی که بر دوش داشته و تلاش پیگیری‌اش برای آزادی سرزمین تبت، کتاب‌های بسیاری نیز به رشته‌ی تحریر درآورده. به‌همین منظور، در زادروز دالایی‌لامای چهاردهم، مناسب است نگاهی فهرست‌وار بیاندازیم به کتاب‌هایی که وی نوشته است:

فهرستِ کتاب‌های انگلیسی :

The Wisdom of Compassion by H.H. the Dalai Lama and Victor Chan

Beyond Religion: Ethics for a Whole World

My Spiritual Journey by H.H. the Dalai Lama with Sofia Stril-rever

 Toward a True Kinship of Faiths

 The Middle Way – Faith Grounded in Reason

 Leaders’s Way – Business, Buddhism and Happiness in an –Interconnected World by H.H. the Dalai Lama and Laurens van den Muyzenberg

-All You Ever Wanted to Know About Happiness, Life and Living

– Art of Happiness in a Troubled World by H.H. the Dalai Lama and Howard C. Cutler

 Emotional Awareness by H.H. the Dalai Lama and Paul Ekman

Becoming Enlightened

In My Own Words – An Introduction to My Teachings and Philosophy

Dalai Lama at MIT

Mind in Comfort and Ease – The Vision of Enlightenment in the Great Perfection

Activating Bodhichitta and a Meditation on Compassion

Teachings on je Tsong Khapa’s Three Pincipal Aspects of the Path

Yoga Tantra – Paths to Magical Seats by H.H. the Dalai Lama, Dzongka-ba and Jeffery Hopkins

 The Universe in a Single Atom – The Convergence of Science and Spirituality

Widening the Circle of Love

Art of Happiness at Work by H.H. the Dalai Lama and Howard C. Cutler

 Lighting the Path, Teachings on Wisdom and Compassion

 Path of Wisdom, Path of Peace – A Personal Conversation by H.H. the Dalai Lama and Felizitas Von Schoenborn

Many Ways to Nirvana

The Wisdom of Forgiveness by H.H. the Dalai Lama and Victor Chan

Dzogchen: Heart Essence of the Great Perfection

New Physics and Cosmology – Dialogues with the Dalai Lama by H.H. the Dalai Lama, Arthur Zajonc and Zara Houshmand

 Practicing Wisdom – The Perfection of Shantideva’s Bodhisattva Way

 Destructive Emotions by H.H. the Dalai Lama and Daniel Goleman

The Compassionate Life

 Warm Heart Open Mind

365 – Dalai Lama Daily Advice from the Heart

 Heart of Compassion

Healing Emotions – Conversation with the Dalai Lama on Emotions and Health

Advice on Dying

 Essence of the Heart Sutra

 How to Practice

 Illuminating the Path to Enlightenment

 Pocket Dalai Lama

An Open Heart

Stages of Meditation

 The Transformed Mind – Reflections on Truth, Love and Happiness

The Meaning of Life – Bhuddhist Perspectives on Cause and Effect A Simple Path

Transforming the Mind

 The Little Book of Wisdom

Dalai Lama’s Book of Wisdom

– Buddha Heart, Buddha Mind – Living the Four Noble Truths

 Essential Teachings

 Ancient Wisdom, Modern World – Ethics for a New Millennium

– Consciousness at the Crossroads – Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism. by Conversations with the Dalai Lama on Brain Science and Buddhism

 The Heart of the Buddha’s Path

 The Little Book of Buddhism

 Training the Mind

Introduction to Buddhism

Imagine All the People – The Dalai Lama on Money, Politics and Life as it Coud Be, by H.H. the Dalai Lama with fabian Quaki

The Power of Buddhism by H.H. the Dalai Lama ahd Jean-Claude Carriere

 The Art of Happiness by H.H. the Dalai Lama & Howard C. Cutler

The Four Noble Truths

The Path to Tranquillity – Daily Meditations

 The Political Philosophy of His Holiness the Dalai Lama – Selected Speeches and Writings

Spiritual Advice for buddhists and Christians

 The Gelug/Kagyu Tradition of Mahamudra by H.H. the Dalai Lama & Alexander Berzin

Healing Anger – The Power of Patience from a Buddhist Perspective

The Heart of Compassion

 The Joy of Living and Dying in Peace

Love, Kindness and Universal Responsibility

Sleeping, Dreaming and Dying

 Buddha Nature

Beyond Dogma

 The Good Heart – A Buddhist Perspective on the Teachings of Jesus

 Awakening the Mind, Lightening the Heart

 Commentary on the Thirty Seven Practices of a Bodhisattva

 Dialogues on Universal Responsibility and Education

 Dimensions of Spirituality

 His Holiness the Dalai Lama Speeches Statements Articles Interviews from 1987 to June 1995

 The Path to Enlightenment

 The Power of Compassion

 The Spirit of Tibet: Universal Heritage – Selected Speeches and Writings

The Way to Freedom

The World of Tibetan Buddhism

 A Flash of Lightning in the Dark of Night

Words of Truth

 Generous Wisdom – Commentaries on the Jatakamala

Worlds in Harmony by H.H. the Dalai Lama with conference participants

 Gentle Bridges – Conversations with the Dalai Lama on the Sciences of the Mind by H.H. the Dalai Lama, Jeremy Hayward and Francisco Verela

 Cultivating a Daily Meditation

 Mind Science – An East – West Dialogue by H.H. the Dalai Lama with Herbert Benson, Robert A. Thurman, Howard E. Gardner, Daniel Goleman

Path to Bliss

Freedom in Exile

 The Global Community & the Need for Universal Responsibility

 My Tibet by H.H. the Dalai Lama & Galen Rowell

 The Nobel Peace Prize and the Dalai Lama

Policy of Kindness

Ocean Of Wisdom

 The Bodhgaya Interviews

The Dalai Lama at Harvard

 Transcendent Wisdom

The Union of Bliss & Emptiness by H.H. the Dalai Lama, translated by Dr. Thupten Jinpa

Tantra in Tibet by H.H. the Dalai Lama, Tshongkhapa and Jeffrey Hopkins

Kalachakra Tantra – Rite of Initiation by H.H. the Dalai Lama and Jeffrey Hopkins

Opening of the Eye of New Awareness

 Opening the Mind and Generating a Good Heart

Kindness, Clarity and Insight

Advice from Buddha Shakyamuni

 Collected Statements, Interviews & Articles

 Four Essential Buddhist Commentaries

Deity Yoga by H.H. the Dalai Lama, Tshongkhapa and Jeffrey Hopkins

 Universal Responsibility and the Good Heart

The Buddhism of Tibet and the Key to the Middle Way

 The Opening of the Wisdom Eye

 My Land and My People

فهرست‌های ترجمه شده به فارسی:

– چگونه به زندگی معنا دهیم؟ دالای لاما ؛ مترجم مهدی افشار. نشر زرین‏‫، ۱۳۸۹.

– چگونه مهربان باشیم؟ نویسنده دالایی لام‍ا ؛ مترجم بهروز مظفری. نشر اندیشه رفیع، ‏‫۱۳۹۱.

– چگونه عشق را گسترش دهیم؟  دالایی لاما ؛ مترجم میمنت رحمتی. نشر جمهوری 1389.

– جهان در یک اتم: چگونه می توان از دانش و معنویت برای خدمت به زندگی بهره‌مند گردید؟ دالایی لاما؛ مترجم عباس وثیق. نشر ستوده 1389.

– ت‍غ‍ی‍ی‍ر و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ذه‍ن‌. دالای‌ لام‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍ده‌ م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌. نشر تیر 1379.

– خردمند شاد . دالای لاما ؛ گردآوری مجید مکاری. نشر نارگیل : مهدا‏‫ ، ۱۳۸۶.

– زن‍دگ‍ی‌ در «راه‌»ی‌ ب‍ه‍ت‍ر: ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ درب‍اره‌ راس‍ت‍ی‌، م‍ه‍رورزی‌ و ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‍ی‌. دالای‍ی‌ لام‍ا؛ گ‍ردآورن‍ده‌ رن‍وک‍ا س‍ی‍ن‍گ‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍رام‍رز ج‍واه‍ری‌ن‍ی‍ا. نشر ماهی 1381.

– سرشت دانایی دالای لاما؛ مترجم روزبه آقاجری. نشر دامون 1389.

– ن‍ص‍ای‍ح‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ روزان‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ دالای‍ی‌ لام‍ا؛ م‍ت‍رج‍م‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ری‍م‍ان‌ . نشر توفیق آفرین 1385.

– چگونه عشق و محبت را در زندگی روزمره خود فراگیر نمائیم؟ دالای لاما ؛ مترجم محمدرضا حبیبی. نشر لبیب 1386.

– ک‍ت‍اب‌ ب‍ی‍داری‌ دالای‍ی‌لام‍ا ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ی‍ت‍را ک‍ی‍وان‌م‍ه‍ر. نشر علم 1384.

– ک‍ت‍اب‌ خ‍رد دالای‍ی‌ لام‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ی‍ت‍را ک‍ی‍وان‌ م‍ه‍ر. نشر علم 1384.

‏ – ک‍ت‍اب‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ دالای‍ی‌ لام‍ا ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ی‍ت‍را ک‍ی‍وان‌ م‍ه‍ر. نشر علم 1384.

– ک‍ت‍اب‌ ع‍ش‍ق‌ و ه‍م‍دردی‌ دالای‍ی‌ لام‍ا ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ی‍ت‍را ک‍ی‍وان‌ م‍ه‍ر. نشر علم 1384.

– ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ ب‍ودائ‍ی‍م‌.س‍خ‍ن‍ان‍ی‌ از دالای‍ی‌ لام‍ا؛ ترجمه م‍ه‍رداد ان‍ت‍ظاری‌ نشر علم 1383.

– ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ ع‍ق‍ل‌ و خ‍رد. دالای‍ی‌ لام‍ا؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ی‍اس‍ی‍ن‌ نشر هامون 1382.

– م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ و ب‍ی‍ن‍ش‌. ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ دالای‍ی‌ لام‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ لادن‌ ج‍ه‍ان‍س‍وز. نشر کتابسرای تندیس.

– ه‍ن‍ر ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌. دالای‍ی‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ن‍از ان‍وش‍ی‍روان‍ی‌. نشر محیط 1379.

سارا کاظمی


بیان دیدگاه

بیوگرافی سِم توکو رینپوچه

 سم توکورینپوچه

سِم توکو رینپوچه (Tsem Tulku Rinpoche) به‌شکل رسمی، توسط عالیجناب کابچه زونگ رینپوچه (H.H. Kyabje Zong Rinpoche) و عالیجناب کِنسور جامپا یِشه رینپوچه (H.E. Kensur Jampa Yeshe Rinpoche) و بسیاری از استادان برجسته‌ی مکتب گِلوکِ بودیسم تبتی، به‌عنوان تناسخ اصلیِ گِدون نیِدراک ( Gedun Nyedrak)، هفتاد و دومین راهب اعظم دیرِ گادن (Gaden Monastery) و کِنت‌رول توبتِن لام‌سانگ (Kentrul Thubten Lamsang) شناسایی شد.

در بودیسم تبتی، به این شکل از تناسخ، توکو (Tulku) می‌گویند. توکو به این معنا‌ست که فرد، دوباره و دوباره، برای روشنگری و شفقت، متولد می‌شود. توکو‌ها معمولا این مسئولیت را در زندگی‌های گذشته و زندگی حال حاضرشان حمل می‌کنند و  کارشان، حمایت و تقویت نظری و تجربیِ میراث بوداست.

سم توکو رینپوچه، 24 اکتبر  1965 در تایوان، از مادری مغول به‌دنیا آمد – که سم رینپوچه، او را پرنسس توصیف می‌کند (پرنسس دِوا از ژینژیانگ (Xinjiang) که مستقیما از تبار چنگیز خان (Genghis Khan) است) – و پدرش، لوبسانگ گیاتسو (Lobsang Gyatso) از ناوا در تبت بود.

آشنایی پدر و مادر سِم توکو، بسیار رومانتیک آغاز شد، این در حالی بود که مادرش، نمی‌دانست معشوق‌اش، همسر و فرزندانی در تبت دارد. قبل از به‌دنیا آمدن سِم توکو، آن‌ها از یکدیگر جدا شدند. شرمِ داشتن فرزندی نامشروع، برای پرنسس، بسیار سنگین بود و به‌همین خاطر، پس از تولد فرزندش، وی را به‌سرعت به خانواده‌ی دیگری بخشید تا از او نگهداری کنند.

سم توکو، هفت سال اول زندگی‌اش را در تایوان و تحت سرپرستی خانواده‌ای به‌سر برد.

در سال 1972 خانواده مادری‌اش، ترتیبی دادند که تحت سرپرستی خانواده‌ای مغول – کالمیک (Kalmyk) به‌نام‌های «دانا و بوریس بوگایف» در نیوجرسی آمریکا قرار گیرد؛ در منطقه‌ای که شماری از پناهندگان کالمیک، اسکان داده شده بودند.

خانواده‌ی قیم او، مهربان بودند و برای‌ش هر آن‌چه می‌خواست را تهیه می‌کردند، ولی پدر، همیشه از رینپوچه می‌خواست طوری رفتار کند که او انتظار داشت. مادر خانواده، رفتارِ مهربانی داشت ولی به‌شدت دچار پارانویا، ترشرو و دمدمی مزاج بود که بعد‌ها متخصصین، تشخیص شیزوفرنی را در مورد او دادند. او رینپوچه را با چوب، جارو و دست می‌زد. این رفتار، به‌قدری سخت بود که گوش‌های رینپوچه، سوت می‌کشید و بدنش همیشه کبود بود. زندگی در آن دوران، برای رینپوچه، هم از نظر جسمی، و هم روانی بسیار سخت بود.

رینپوچه بارها از خانه فرار کرد. اولین‌بار، زمانی بود که تنها 9 سال داشت و با دوست‌اش به جنگلی نزدیکِ خانه، فرار کردند که پلیس پیدای‌شان کرد و به خانه باز گرداند. دومین‌بار دورتر رفت، به مرکز دارمایی در واشنگتن، جایی که شش – هفت ساعت با خانه فاصله داشت، ولی مرکز، او را به‌خاطر رعایت قوانین مدنی، نپذیرفت. بعد از بازگشت به خانه، شرایط برای او بسیار دردآور شد.

سم توکو از دوارن کودکی، جذب بودیسم شده بود. نقاشی خدایان بودیسم را می‌کشید. و زمانی‌که بزرگ‌تر شد، خانواده‌اش به‌شدت با جذب او به مذهب مخالف بودند و رینپوچه، مدام به‌خاطر گرایش‌ش تنبیه می‌شد، و هر چه مربوط به مذهب می‌شد را از خانواده‌اش دور نگه می‌داشت.

ولی  او به‌سوی مرکز بوداییِ «راشی گم‌پیل لینگ» (Rashi Gempil Ling)، جایی که «کنسور لوبسانگ تارچین» (Khensur Lobsang Tarchin) اقامت داشت، کشیده شد.

در 1982 و در سن 16 سالگی، بعد از مشاجره با پدرش، تنها با پنجاه دلار در جیب، از خانه فرار و نیوجرسی را به‌سمت لس آنجلس ترک کرد. این فاصله را در اتوبان راه رفت. در این سفرِ سخت و طولانی، با مشکلات فراوانی دست به گریبان شد. رسیدن به لس آنجلس، برای رینپوچه بسیار خوب بود. برای سه ماه نزد پسر عموی ناتنی‌اش زندگی کرد و بعد، مرکز دارمای «توبتن دارگی لینگ» (Thubten Dargye Ling) را یافت. در لس‌آنجلس، بدون حمایت مالی خانواده، مجبور شد کارهای مختلفی مانند کار در مک‌دونالد، عکاسی و غیره را انجام دهد، و در بین کار، تمرین‌های دارما را نیز انجام می‌داد.

رینپوچه برای شش ماه، به‌عنوان دستیار شخصیِ «لاما زونگ رینپوچه» (lama Zopa Rinpoche) به‌وی خدمت کرد، کسی که بعدها گوروی (استاد) اصلی‌اش شد. لاما زونگ رینپوچه، اصرار داشت که وی راهب شود، به هند برود و با او در دیر گادن بماند. سم توکو، قول داد که این کار را می‌کند. زونگ رینپوچه درگذشت و در سال 1984 سم توکو بر سر قول‌ش ماند و پیمان رهبانی‌اش را از دالای‌لاما در سال 1987 دریافت کرد. برای 9 سال در دیر گادن، تحت نظر «کنسور جامپا ییشه رینپوچه» (Kensur Jampa Yeshe Rinpoche) و «لاتی رینپوچه» (Lati Rinpoche) تحصیل کرد. آن زمان، در اتاق کوچکی با مشکلات مالی و سلامتی در زونگ لودرانگ (Zong Ladrang) زندگی می‌کرد.

سم توکو رینپوچه، تحت تعلیم اساتید بزرگی قرار گرفت:

عالیجناب دالایی‌لامای چهاردهم (H.H. 14th Dalai Lama)

عالیجناب کابچه زونگ رینپوچه (H.H. Kyabje Zong Rinpoche)

عالیجناب لاما زوپا رینپوچه (H.E. Lama Zopa Rinpoche)

عالیجناب گِشه سولتیم گیِلسن (H.E. Geshe Tsultim Gyeltsen)

عالیجناب لاتی رینپوچه (H.E. Lati Rinpoche)

عالیجناب سِرامی کِنسور لوبسانگ تارچین (H.E. Seramey Kensur Lobsang Tharchin)

عالیجناب گادِن تریپای نود و هشتم (H.H. 98th Gaden Tripa)

عالیجناب کابچه لینگ رینپوچه (H.H. Kyabje Ling Rinpoche)

عالیجناب کِنسِر جامپا یِشه (H.E. Kensur Jampa Yeshe)

عالیجناب پانانگ رینپوچه (H.H. Panang Rinpoche)

سم توکو رینپوچه، دارای نام‌های مختلفی‌ست، اسم چینیِ وی گِ ییشان (Gě Yíshān)، اسم مغولی ایسکا مینه (Iska Minh) و اسم بودایی‌اش تنزین سوپا  (Tenzin Sopa) است.

در سال 1992 به‌دستور گوروی‌اش، سم توکو برای جمع‌آوری پول برای دیرش که آن زمان به‌علت آمدن تعداد زیادی راهب از تبت یا نپال که نه پولی داشتند و نه جا و مکانی، رهسپار مالزی شد. سفر، موفقیت‌آمیز بود و شماری از بودایی‌های چینیِ مالزی، از وی خواستند که برای تعلیم بازگردد. و سم توکو هند را ترک کرد و در کوالالامپور اقامت گزید.

در سال 1999، یک اسپانسر محلی به‌نام داتو اریک تان (Dato› Eric Tan)، کِچارا پارادایز (Kechara Paradise) را احداث کرد که مرکزی برای فروش تمثال‌ها و وسایل مربوط به دارما و آیین بودای تبتی شد و هم‌چنان برقرار است. در آغاز، رینپوچه در محل‌های مختلف و محقری مانند منزل افراد و غیره، به تعلیم شاگردانش پرداخت. پس از تلاش‌های پیگیر و گذر از سختی‌ها، در سال 2004، اولین مرکز دارمای دائمی به‌نام «خانه‌ی کچارا» تاسیس شد. در سال 2006 شعبه‌هایی تحت نظر همین مرکز مادر، فعالیت‌شان را آغاز کردند که شامل فروشگاه‌ها، وبسایت‌های رسمی و غیره بود که هم‌چنان در حال فعالیت و گسترش هستند. خانه‌ی کچارا، محلی‌ست برای فراگیری تعالیم بودیسم تبتی و هم‌چنین، برگزاری پوجا (نیایش)، مدیتیشن و دیگر فعالیت‌های مرتبط با دارما.

تعلیمات رینپوچه، با آن‌که از منابعی کهن ریشه دارد، اما با دنیای امروز، بسیار هماهنگ است. امروزه، کچارا به چهارده بخشِ در حال رشد، تقسیم شده‌است که تمام طیف‌های تعالیم و فعالیت‌های بودایی را پوشش می‌دهد؛ پوجا، هنر، سفر، فعالیت‌های گروهی، خدمات اجتماعی، نشریه و غیره.

همان‌طور که شاکیامونی بودا، چهل و هشت هزار راه برای بیداری تعلیم داد، کچارا نیز منطبق با دنیای امروز، بسیاری از فعالیت‌ها را به شاگردان و دوستان رینپوچه که خواهان تمرین و یادگیری دارما هستند، تقدیم می‌کند؛ فعالیت‌ها و تعالیمی که با دنیای مدرن، تطبیق بسیاری یافته و مناسب عصر حاضر است.

سارا کاظمی